MR en GMR


Het beleid op onze school wordt gemaakt door de directie/het team en de MR (=Medezeggenschapsraad) heeft hierbij een adviserende of instemmende functie.

De Oudervereniging heeft een ondersteunende functie bij de organisatie van de vele onderwijsactiviteiten binnen en buiten school.

In de MR en de Oudervereniging zijn het onderwijzend personeel en de ouders beiden vertegenwoordigd. Het bestuur van Stichting Promes bestuurt op afstand en zal niet direct invloed uitoefenen op het beleid van de individuele scholen.

De taak van de Medezeggenschapsraad, die bestaat uit drie ouders en drie leden van het onderwijzend personeel, is het uitbrengen van advies of het instemmen met beleidstukken aan het schoolbestuur. Zij heeft in de praktijk de bevoegdheid om haar adviezen door te spelen aan de GMR, die deze vervolgens weer kan opvoeren op de agenda van een vergadering met het gemeentebestuur.

Samenstelling MR
Het aftreden van de leden van de Medezeggenschapsraad is geregeld en vastgelegd in een jaarlijks door de leden goed te keuren rooster van aftreden. Jaarlijks treden er 1 of 2 leden af, die niet meer herkiesbaar zijn. Een verkiezingscommissie roept vervolgens schriftelijk ouders op om zich kandidaat te stellen en indien zich meer kandidaten beschikbaar stellen dan er nieuwe leden nodig zijn, vinden er -eveneens schriftelijk- (voor de zomervakantie) verkiezingen plaats. De ouders van alle schoolgaande kinderen worden dan in de gelegenheid gesteld om hun keuze te doen middels invulling en inlevering van een stembriefje.

Leden
De MR bestaat op dit moment uit de volgende leden:
 

Oudergeleding: Personeelsgeleding:
Saskia Meijer Marijn Nijmeijer
Janice de Groot            Marloes Lijzen
Susan Ganzehoel  

 

Zittingsperiode
Ouders die in deze raad worden gekozen, hebben daarin zitting voor een periode van drie jaar, die maximaal 3 keer kan worden verlengd, zodat de totale zittingsperiode maximaal 8 jaar kan zijn.
De personeelsgeleding van de MR wordt bij aanvang van elk nieuw schooljaar bij het vaststellen van de extra taken van de leerkrachten opnieuw bepaald. Er wordt hierbij gestreefd dat er in elk geval één van de zittende leden in de raad blijft, dit in verband met de continuïteit van de raad.


Contact:  mr.gaarlandt@stichtingpromes.nl


* Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad voor het Openbaar Onderwijs Meppel

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR)


Een volledige brochure van de GMR kunt u hieronder lezen: