Plusklas

 

De plusklas is voor  kinderen die in onze ogen veel meer aankunnen dan ze in de  reguliere lessen krijgen aangeboden. In eerste instantie wordt gekeken of compacten van leerstof, binnen de groep, genoeg is (leerstof wordt ingedikt, alle herhaling wordt eruit gehaald waardoor tijd vrijkomt voor moeilijke leerstof). Blijkt dat dat ook niet voldoende is, dan kunnen deze kinderen in de plusklas geplaatst worden.

Wij vinden namelijk dat deze categorie kinderen ook recht heeft op passend onderwijs.

De organisatie:
We hebben momenteel twee plusklassen: een middenbouwklas (groep 3 t/m 5) en een bovenbouwklas (groep 6 en 7) onder leiding van  Moniek Nijboer.
De bijeenkomsten vinden plaats op school.

Kinderen die voldoen aan de volgende normen kunnen geplaatst worden in de plusklas:

-

Hoge 1-scores op de Citotoetsen rekenen, begrijpend lezen, taal en vanaf groep 6 studievaardigheden

-

Hoge scores op de methodetoetsen

-

Goed zelfstandig kunnen werken

-

Brede algemene kennis en interesse

-

Hoge score op de signaleringslijst SiDi

-

Hoog IQ, indien onderzoek aanwezig

Ook plaatsen we  leerlingen in de Plusklas als  gedrags- of leerproblemen mogelijk  duiden op meer- of hoogbegaafdheid. 

Doelstelling van de plusklas:

-

Het optimaal benutten van de kwaliteiten van het kind

-

De leerling in contact brengen met kinderen met hetzelfde denkniveau  ("lotgenoten")

-

Behoud van interesse in school en leeractiviteiten

-

Het kind leren studeren

-

Verbeteren van sociale vaardigheden

-

Het kind begeleiden in de zoektocht naar zijn kwaliteiten

Handelingswijze:
Aan het begin van de periode wordt er een handelingsplan opgesteld, in de bovenbouw wordt dit gedaan in overleg met de leerling.

Er wordt dan bekeken waar die leerling zich in zou kunnen/moeten verbeteren. Hierbij valt te denken aan:

-

Doorzetten als het moeilijk is

-

Hulp durven vragen

-

Nadenken hoe je moet leren

-

Kunnen omgaan met tegenslagen

-

Gedisciplineerd kunnen werken

-

Voor jezelf opkomen

-

Vertrouwen hebben in jezelf

De lessen:
De Plusklas werkt volgens een vast plan. Het begint  met een startopdracht, daarna wordt het huiswerk besproken. De kinderen werken vervolgens aan een samenwerkopdracht en tot slot  vindt de afsluiting en evaluatie plaats.
Startopdracht
De les start elke week met een breinbreker, proefje of een spel. Hierbij draait het vaak om het samenwerken en overleggen.
Huiswerk bespreken
Elke week werken de kinderen een half uur in de klas aan hun werkboek of opdracht. Zij zijn hierbij zelf verantwoordelijk voor de planning en inhoud. De bespreking gaat vooral over  het proces, minder over  het nakijken van de stof. De opdrachten zijn bedoeld om de kinderen  leerstrategieën aan te leren. Hierbij werken de kinderen meestal individueel.

Samenwerkopdracht
Deze opdracht is bedoeld om te leren samenwerken en te overleggen. De leerkracht heeft hierbij een begeleidende rol, geen corrigerende. De opdrachten doen een beroep op het creatieve denkproces.
Afsluiting en evaluatie
Hier komt voornamelijk het procesgericht werken aan de orde. 

Afspraken:

-

Plaatsing is in principe per half jaar: van Cito naar Cito

-

Na een half jaar gaat iedereen uit de Plusklas  en wordt  opnieuw gekeken wie er in de Plusklas geplaatst wordt

-

Er kunnen geen rechten aan de Plusklas ontleend worden

-

Er wordt een informatieavond gegeven voor de ouders

-

Ouders geven toestemming voor het plaatsen van hun kind in de Plusklas

-

Het handelingsplan wordt door de ouders getekend